Over WIN

Hoe het begon…

We ontvangen meer en meer signalen uit het basisonderwijs over leerlingen die dermate moeilijk gedrag stellen dat het de draagkracht van de leerkracht en de klasgroep overschrijdt, wat in sommige gevallen zelfs leidt tot tuchtprocedures en/of definitieve uitsluitingen. De vraag naar ondersteuning bij crisismomenten met leerlingen die moeilijk gedrag vertonen wordt steeds groter.

Leerkrachten en scholen in het basisonderwijs hebben nood aan gerichte ondersteuning om gepast om te gaan met deze leerlingen in hun klasgroep. Een crisissituatie met een leerling is vaak de aanleiding voor de school of de leerkracht om een dringende roep voor hulp te lanceren. De ondersteunende diensten slagen er niet altijd in om hier snel en gepast op te reageren. We zochten dus een vorm van gerichte interventie naar de klas- en schoolvloer die in eerste instantie snel terug rust brengt in de klas. Vervolgens kan van daaruit gestart worden met een meer fundamenteel veranderingsproces binnen het leerkrachtenteam en de school dat hen versterkt in het omgaan met verschillende types leerlingen en hun respectievelijke handleidingen in de klas. Zo ontwikkelt het team de deskundigheid om proactief met leerlingen die probleemgedrag vertonen om te gaan en worden verdere crisissen in de mate van het mogelijke vermeden.

Het departement Onderwijs maakte middelen vrij om te onderzoeken wat nodig is om aan de vraag van basisscholen te voldoen. Met verschillende partners onderzochten we wat helpt tijdens een effectieve crisissituatie én keken we naar wat er binnen de brede basiszorg gedaan kan worden zodat er op lange termijn minder crisissen voorkomen.

Hoe we samenwerken…

Het Mysterie van Onderwijs sloeg de handen in elkaar met het departement onderwijs van de Vlaamse Overheid, de Pedagogische Begeleidingsdienst Mechelen-Brussel, het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant en het CLB Noord-West Brabant.

Niet alleen in het ontwikkelen van deze website was samenwerken belangrijk. In scholen zijn heel wat partijen rond moeilijk gedrag en probleemsituaties aan het werk. We vinden het belangrijk dat ook zij de handen in elkaar slaan en samenwerken in en met de school om ten gronde probleemsituaties aan te pakken. Daarom is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt, dezelfde stappen ziet zodat scholen een rode draad in de aanpak zien. Enkel zo kunnen we zelfvertrouwen in scholen en vertrouwen in partners laten groeien om hiermee aan de slag te gaan.

Wat bieden we aan…

Met de verschillende partners werkten we aan deze website. Deze bestaat uit drie delen. Zo maken we leerkrachten en teams meer handelingsbekwaam.

Eén. Brede basiszorg – Wat kunnen we doen om de kans op crisissen op school te verkleinen? Over welke thema’s buigen we ons als school als we merken dat moeilijk gedrag vaak voorkomt op school.

Twee. Crisisinterventies – Welke zijn mogelijke partners binnen dit verhaal? Welke stappen zetten we samen? Wat staat ieder van ons dan binnen elke stap te doen?

Drie. CrisishulpVraag hulp bij crisissituaties op school. We contacteren u zo snel mogelijk om samen in uw vraag te duiken.