Zorgvraag stappenplan

Zorgvraag

Zorgvraag

Leerkrachten,scholen en ondersteuners geven aan dat het probleemgedrag van jongeren in de klas toeneemt en een obstakel vormt om kwaliteitsvol te kunnen lesgeven.

Moeilijk gedrag kan de draagkracht van de leerkracht, ondersteuner, schoolteam en klasgroep overschrijden. 

Leerkrachten,scholen en ondersteuners geven aan dat het probleemgedrag van jongeren in de klas toeneemt en een obstakel vormt om kwaliteitsvol te kunnen lesgeven. Moeilijk gedrag kan de draagkracht van de leerkracht, ondersteuner, schoolteam en klasgroep overschrijden.

    

Ook het jaarverslag van de CLB’s geeft weer dat het aantal definitieve uitsluitingen in het schooljaar ’16-’17 een toename kent van 35% ten opzicht van het schooljaar ’12-’13.  Verder leren we uit dit jaarverslag dat het aantal CLB-begeleidingen voor leerlingen met regelovertredend gedrag 7919 leerlingen betreft, een stijging van ruim 27% in vergelijking met schooljaar ’12-’13.

Veelal is vandaag een crisissituatie met een leerling de aanleiding voor de school of de leerkracht om een dringende roep voor hulp te lanceren.

Juf S. wil na de les de agenda van T. nog invullen.  Dit is immers op het oudercontact met de mama van T. afgesproken, zodat de ouders meteen op de hoogte zijn van wat er in de klas allemaal gebeurt.  T. wil zijn agenda niet afgeven uit vrees voor een nota.  Juf S. herhaalt dat dit een duidelijke afspraak is met de mama en eist dat T. de agenda op haar bureau komt leggen.  T. gooit van ver de agenda op het bureau.  Juf S. reageert “Dit is niet gepast, met een agenda wordt niet gegooid.  Kom hem maar terug halen en doe dit op een beleefde manier.”  T. weigert en verwenst juf S. allerlei verwijten naar het hoofd.  Juf S. pikt dit niet en roept dat T. onmiddellijk moet ophouden met zijn onbeleefd gedrag.  T. loopt naar buiten en trapt ondertussen nog een stoel tegen de grond.  Juf S. staat aan de grond genageld.  Het wenen staat haar nader dan het lachen.

Door het tumult in de gang hebben de collega’s van Juf S. het tafereel vanop een afstand gevolgd.  Ze stormen het lokaal van de zorgcoördinator binnen om te melden dat ze het beu zijn dat één leerling hier heel de boel op stelten zet.  Er moet dringend iets gebeuren of juf S. gaat er helemaal onderdoor.

In eerste fase zal hier via een snelle interventie alle aandacht gaan naar het ontmijnen van de moeilijke situatie. Op een constructieve manier trachten we zo snel mogelijk de relatie tussen leerkrachten en leerlingen te herstellen, met veel aandacht voor ieders draagkracht.

Vervolgens kan van daaruit gestart worden met een meer fundamenteel veranderingsproces binnen het schoolteam. Op deze wijze ontwikkelt het team de deskundigheid om proactief met leerlingen met probleemgedrag om te gaan. Zo kunnen verder crisissen in de mate van het mogelijke vermeden worden.

We hanteren een systematische aanpak. Dat wil zeggen dat we verklaringen en dus ook oplossingswegen zoeken door zowel naar de klasgroep, leerling zelf, de leerkracht, ouders, de school te kijken. We willen vermijden dat de focus wordt gelegd op het probleemgedrag van de betrokken leerling. We willen de concrete casus aangrijpen om de hele context te onderzoeken en te kijken wat er nodig is. Louter branden blussen is immers geen duurzaam model.

We gaan samen op zoek gaan naar een netwerk rond deze leerling met bijzondere aandacht voor transparante communicatielijnen tussen ouders, directie, zorgco, CLB, klasleerkracht, andere leerkrachten, schoolmedewerkers, klasgenoten, ondersteuningsnetwerk, pedagogische begeleidingsdienst, externe partners, …

Meer weten? Meld je hier aan om alle documentatie en infobrochures te downloaden.